TOPSTONE EP01 R

TOPSTONE EP01

R
TOPSTONE EP01-R - rychle vytvrzující epoxidová penetrace

Více pohledů

Dostupnost: na objednávku

Obvyklá maloobchodní cena: 426,00 Kč

Vaše cena: 404,70 Kč (s DPH) za kg

TOPSTONE EP01-R - rychle vytvrzující epoxidová penetrace
Celkem: ? (s DPH)
+ - kg

Při objednávce nad 15 000 Kč budete mít DOPRAVU ZDARMA!

NEBO
Popis

Detaily

2-komponentní rychle vytvrzující epoxidová penetrace vhodná na suché betony s vlhkostí do 4% a jiné minerální podklady

Funkce:
Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí finálních vrstev TopStone k podkladu

Možnost využití:
- výrazně urychlené vytvrzení oproti základním penetracím EP01, EP02
- brousitelné již po 4h při +20°C
- jednoduchá aplikace
- výborné mechanické vlastnosti
- dobrá penetrační schopnost
- víceúčelový materiál
- nízká viskozita
- vysoká přídržnost
- možnost dobarvení pigmenty TopStone

Výhody:

- jednoduchá aplikace

- výborné mechanické vlastnosti

- dobrá penetrační schopnost

- víceúčelový materiál

- nízká viskozita

- vysoká přídržnost

- možnost dobarvení pigmenty TopStone

Vlastnosti:

- epoxidový, dvousložkový, bezbarvý, nízkoviskózní, bez rozpouštedel a nonylfenolu, šetrný k životnímu prostředí

 

Další informace najdete v materiálovém listě v souborech ke stažení.

Upozornění: Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka A:

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složka B:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P363 Kontaminovaný oděv svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Další informace

Další informace

Ean 8594173989276
Jednotka kg
Minimální balení 5
Soubory ke stažení

Soubory k produktu

Zobrazit souborTopStone EP01-R    Velikost: (1.01 MB)