Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o.

 

1. Rozsah platnosti

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. (dále jen VOP, není-li dále uvedeno jinak) upravují na území ČR práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v době účinnosti těchto VOP v rámci jakkoliv založeného smluvního vztahu, v němž má společnost TOPSTONE s.r.o., IČ: 27782239 se sídlem Družstevní 442, Hranice, 753 01 (dále jen „společnost“ a nebo „prodávající“, není-li uvedeno jinak) postavení prodávajícího a druhá smluvní strana postavení kupujícího (druhá smluvní strana dále jen „kupující“ a nebo „Plátce“, není-li uvedeno jinak).
1.2. VOP jsou nedílnou součástí každé, jakkoliv označené a v jakékoliv formě uzavřené, smlouvy sjednané mezi společností a kupujícím, jejímž předmětem je koupě věci (dále jen „zboží“) (dále jen „smlouva“ či  „kupní smlouva“ nebo „KS“, není-li uvedeno jinak), s výjimkou těch smluv, které použití těchto VOP či jejich části výslovně smluvně vylučují. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího www.topstone.cz
1.3. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou takovéto odchylky od VOP v příslušné smlouvě výslovně písemně sjednány.
1.4. Ve věcech neupravených smlouvou či VOP se závazkové vztahy mezi smluvními stranami řídí vždy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“).

2. Uzavření KS v provozovně prodávajícího

2.1. K uzavření KS v provozovně prodávajícího dochází okamžikem odevzdání věcí tvořící předmět koupě (dále jen „zboží“) kupujícímu proti uhrazení sjednané kupní ceny kupujícím.
2.2. V případě prodeje zboží v provozovně prodávajícího není možný odběr zboží bez současného uhrazení sjednané kupní ceny (tzv. odběr na fakturu se splatností kupní ceny). Požaduje-li kupující vystavení faktury, tato mu bude vystavena s údajem splatnosti: „při dodání zboží“.
2.3. V případě, že kupující zboží v provozovně pouze objedná a požaduje jeho dodání na dobírku (PPL či jiný přepravce určený společností), případně rozvozem dopravou prodávajícího, budou mu při dodání zboží ke sjednané kupní ceně účtovány náklady na dobírku (PPL či jiný přepravce určený společností)), případně náklady na rozvoz dopravou prodávajícího. Výše těchto nákladů je vyčíslena v objednávce, sepsané v provozovně prodávajícího a bude uvedena ve faktuře, dodané spolu s dodacím listem při dodání zboží.
2.4. Při uzavírání KS v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavírána ústně, sjednané podstatné náležitosti této KS a vázanost stran těmito VOP jsou pak uvedeny ve faktuře a dodacím listu, vystavených prodávajícím. Kupujícímu jsou vždy v rámci tohoto jednání ústně sděleny tyto údaje:
- totožnost prodávajícího, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
- označení zboží a popis jeho hlavních vlastností,
- cena zboží a způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
- způsob platby a případně způsob dodání nebo plnění,
- náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
- údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

3. Uzavření KS distančním způsobem (tzv. prostředkem komunikace na dálku)

3.1. Návrhem k uzavření KS je v případě sjednávání KS prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho www stránky – eshop. KS vzniká odesláním objednávky kupujícím s tím, že od tohoto okamžiku je kupující takto vzniklou smlouvou vázán. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Uzavřením KS kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním objednáním zboží upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vázanost prodávajícího takto vzniklou smlouvou vzniká v okamžiku, kdy prodávající odešle kupujícímu na elektronickou adresu, použitou kupujícím při objednávce, potvrzení o přijetí objednávky. Nelze-li objednávku kupujícího splnit v celém rozsahu, prodávající o tom kupujícího vyrozumí s tím, že pro tento případ jsou jak prodávající, tak i kupující oprávněni od smlouvy odstoupit.
3.2. V případě sjednávání KS kupujícím prostřednictvím telefonu, je KS uzavřena ústně okamžikem, kdy si prodávající s kupujícím ujednají shodu ve všech podstatných náležitostech sjednávané KS, zejména údaje o stranách smlouvy, druh a množství zboží, jeho cena, způsob jejího zaplacení a dodací podmínky. Při uzavírání KS tímto způsobem je kupující uvědomen o existenci těchto VOP a jejich dostupnosti na www.topstone.cz. Znění těchto VOP mu bude přiloženo k dodanému zboží spolu s fakturou a dodacím listem. Závazek prodávajícího dodat objednané zboží a právo fakturovat kupní cenu pak vzniká dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci označené jako zásilka pro kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nahrávat a po dobu trvání závazkového vztahu uschovávat záznamy telefonických rozhovorů, jejichž předmětem je sjednání příslušné KS.
3.3. V případě sjednávání KS kupujícím prostřednictvím veřejné datové sítě za využití elektronických adres účastníka smlouvy (e-mailové komunikace) je KS uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího potvrzujícím e-mailem prodávajícího.
3.4. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
3.5. Odběr a přejímka zboží: Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku zkontrolovat druh, množství, jakost a provedení zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel. V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).
4.2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
4.3. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
4.4. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě.
4.5. Zboží jako předmět koupě je vadné pouze tehdy, nemá-li vlastnosti uvedené v odstavci 4.2. a 4.3. tohoto článku VOP.  Za vadu se považuje i plnění jiné věci, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladů o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se chybějící věci ustanovení o vadách. 
4.6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, a nebo zastřel-li vadu lstivě.
4.7. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. 
4.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
4.9. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu (lhůtu) k uplatnění práv z odpovědnosti za vady až na jeden rok.
4.10.Charakteristickou vlastností povrchu Madeira a všech výrobků a zboží sloužících k jeho zhotovení a nebo použitých ke zhotovení jiného povrchu v jakékoliv kombinaci s jakýmikoliv výrobky či zbožím sloužícími jinak ke zhotovení povrchu Madeira je vznik rezavých skvrn různého rozsahu, intenzity a množství, zapříčiněný přítomností želena (Fe) v kamíncích jakožto přírodním materiálu používaném pro zhotovení tohoto povrchu, které jsou odstranitelné nedestruktivním způsobem čističem, který je možné zakoupit u prodávajícího. Kupující tyto výrobky a  zboží kupuje s plným vědomím této jejich charakteristické vlastnosti, která není vadou výrobků a  zboží, z níž by příslušena kupujícímu jakákoliv práva z vadného plnění.  
4.11. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení povrchu vytvořeného z dodaného zboží, za jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí (včetně nesprávné aplikace/pokládky), a dále neodpovídá za vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev neprováděných prodávajícím jako zhotovitelem, v poklesu, praskání staveb zpevněných ploch, nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající jako zhotovitel odpovědný. 
4.12. Kupující je povinen zboží skladovat na suchém, temném místě, v původním obalu při teplotě do 10°C. Zboží je potřeba s ohledem na zachování jeho vlastností zpracovat do 12-ti měsíců od data jeho výroby, vyznačeného na obalu.
4.13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího, nejpozději však do konce záruční doby. Je-li však v potvrzení o záruce uvedená jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližší, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. V reklamaci musí být vady popsány, doloženy fotografií a uvedeno, jak se projevují.
4.14. Je-li kupujícím spotřebitel, přísluší mu práva z vadného plnění v rozsahu vymezeném v ust.§2158 a násl. OZ.
4.15. Druhy a rozsah práv z odpovědnosti za vady upravují obecně závazné právní předpisy, zejména pak ust.§2099 až §2112 obč.zák..

5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory  

5.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory (dále jen „smlouva“) bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5.2. Odstoupit od smlouvy může prodávající jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti TOPSTONE s.r.o.  se sídlem Družstevní 442, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČ:27782239 (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný na webových stránkách prodávajícího www.topstone.cz , avšak toto není jeho povinností.
5.3. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo odstoupení kupujícího od smlouvy (není-li dále uvedeno jinak), všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Přijaté peněžní prostředky budou vráceny až po obdržení vráceného zboží nebo až kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.4. Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě KS získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno ať již zcela, a nebo jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
5.5. V případě, že již bylo zboží po dodání smíseno s jiným zbožím (§1837 písm.e) občanského zákoníku), kupující právo na odstoupení od smlouvy nemá.

6.Vyřizování reklamací a řešení sporů ze spotřebitelských smluv  

6.1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle ust.§2172 občanského zákoníku, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
6.2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
6.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatní reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
6.4. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 
6.5. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy uzavřené s prodávajícím (spotřebitelský spor). Subjektem určeným k řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1.
6.6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Podrobnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů upravuje zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Správcem všech osobních údajů a jejich zpracovatelem je společnost TOPSTONE s.r.o. se sídlem Družstevní 442, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČ:27782239.
7.2. Podrobnosti zpracování osobních údajů a jejich ochrany upravuje interní směrnice prodávajícího „Podmínky zpracování osobních, identifikačních a provozních údajů zákazníků“, zveřejněná na webové stránce prodávajícího www.topstone.cz v sekci „Ochrana údajů (GDPR)“.

8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1. K řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi prodávajícím a tím kupujícím, který je podnikatelem, které se týkají jejich podnikatelské činnosti, je na základě těchto VOP příslušným soudem prvního stupně ve smyslu ust.§89a občanského soudního řádu vždy obecný soud prodávajícího. 
8.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.10.2023
8.3. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. Závazkové vztahy vniklé před změnou těchto VOP se, až do jejich skončení, řídí těmito VOP v jejich znění platném v době uzavření příslušné smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak.


V Hranicích dne 01.10.2023