Penetrace Top Fix

Penetrace Top Fix

Penetrace Top Fix

Více pohledů

Dostupnost: Skladem

Obvyklá maloobchodní cena: 394,00 Kč

Vaše cena: 374,30 Kč (s DPH) za kg

Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí TopStone systému k podkladu.


Spotřeba cca 0,3 kg na 1 m2 - dle savosti podkladu.

Celkem: ? (s DPH)
+ - kg

Při objednávce nad 15 000 Kč budete mít DOPRAVU ZDARMA!

NEBO
Popis

Detaily

Funkce:

Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí TopStone systému k podkladu

Možnosti využití:

- na všechny podklady vhodné pro pokládku systému TopStone

- na staré epoxidové stěrky

- na zpevnení podkladu, hloubkové zpevnení prasklín apod.

- slouží jako podkladová a vazná vrstva pro hydroiizolaci TopPur

Výhody:

- možno penetrovat i na mladé nevyzrálé betony (5 dní po betonáži)

- aplikovatelné na vlhké betony bez spodní izolace

- možno použít na staré betony, kámen, anhydrit, dřevo, kov, dlažbu, obklady a jiné neporézní materiály.

Vlastnosti:

- dvojsložkový, bezbarvý, nízkoviskózní, bez rozpúštědel, epoxidový, šetrný k životnímu prostředí

Upozornění:
Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Složka A:

Znění H a P vět:
H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

fix sl a

Složka B:

Znění H a P vět:
H302 Zdraví škodlivý při požití H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou  pomoc/ošetření. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje : 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, fenylmethanol, 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

fix sl b

 

 

 Pro zrychlení  chemické reakce je možno využít TopStone Akcelerátor

 

Vydatnost balení :

TopFix - vydatnosti
1 balení 3,32 m²
2 balení 6,64 m²
3 balení 9,96 m²
4 balení 13,28 m²
5 balení 16,6 m²
6 balení 19,92 m²
7 balení 23,24 m²
8 balení 26,56 m²
9 balení 29,88 m²
10 balení 33,2 m²
11 balení 36,52 m²
12 balení 39,84 m²
13 balení 43,16 m²
14 balení 46,48 m²
15 balení 49,8 m²
16 balení 53,12 m²
17 balení 56,44 m²
18 balení 59,76 m²
19 balení 63,08 m²
20 balení 66,4 m²
50 balení 166 m²
100 balení 332 m²
1 balení = 1 kg
1 m² 0,30 kg
2 m² 0,60 kg
3 m² 0,90 kg
3,32 m² 1 kg
4 m² 1,2 kg
5 m² 1,51 kg
6 m² 1,81 kg
7 m² 2,11 kg
8 m² 2,41 kg
9 m² 2,71 kg
10 m² 3,01 kg
16,6 m² 5 kg
20 m² 6,02 kg
30 m² 9,04 kg
40 m² 12,05 kg
50 m² 15,06 kg
100 m² 30 kg*
* velkoobchodní balení  

 

 

Další informace

Další informace

Ean 8594173973824
Jednotka kg
Minimální balení 1
Spotřeba na metr 0.30 kg
Cena za kg 394,00 Kč
Cena za m² 118,00 Kč
Video
Soubory ke stažení

Soubory k produktu

Zobrazit souborMateriálový list Top Fix    Velikost: (1.32 MB)