TopFix Rapid Vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením (twinpack)

TopFix Rapid

vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením (twinpack)
TopFix Rapid - vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením (twinpack)

Více pohledů

Dostupnost: NA DOTAZ

Běžná cena: 433 Kč

Speciální cena 403 Kč (s DPH) za kg

Spotřeba cca 0,3 kg na 1 m2 - dle savosti podkladu.
Celkem: ? (s DPH)
+ - kg
Nákup na splátky - Cofidis: iplatba- splátková kalkulačka
NEBO
Popis

Detaily

TopFix RAPID představuje doplňkový materiál systému, urychlí realizaci pokládky kamínkového koberce TopStone. Unikátní materiál, aplikovatelný na betony, za použití speciálních betonů, na anhydrit a další vhodné podklady.

 

Funkce:

Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí TopStone systému k podkladu.

Možnosti použití:

- na všechny podklady vhodné pro pokládku TopStone systému,
- na zpevnění podkladu,
- jako podkladní a vazná vrstva pro hydroizolaci TopPur.

Výhody:

- brousitelnost již po 4 hodinách                                                                                                                                                                                                                            - možno pokládat povrch kamenného koberce po 2,5 hodinách pri 20 °C                                                                                                                                                           - možno použít na staré betony, kámen, anhydrit, drevo, kov, dlažbu, obklady a podobné neporézní materiály (s maximální vlhkostí v podkladu do 4%, u anhydridu do 2%).

Vlastnosti:

Dvousložkový, bezbarvý, bez rozpouštědel, epoxidový, šetrný k životnímu prostředí.


Upozornění:
Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka A:

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složka B:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P270 Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P363 Kontaminovaný oděv svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Další informace

Další informace

Jednotka kg
Minimální balení 1
Spotřeba na metr 0.30 kg
Cena za kg 433 Kč
Cena za m² 130 Kč
Soubory ke stažení

Soubory k produktu

Zobrazit souborTopFix Rapid    Velikost: (593.38 KB)