TopFix Rapid Vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením ( twinpack lahve balení 1,25 kg )

TopFix Rapid

vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením ( twinpack lahve balení 1,25 kg )
TopFix Rapid - vazná a penetrační potěrová hmota s rychlým vytvrzením ( twinpack lahve balení 1,25 kg )

Více pohledů

Dostupnost: Skladem

Obvyklá maloobchodní cena: 441,00 Kč

Vaše cena: 418,95 Kč (s DPH) za kg

Celkem: ? (s DPH)
+ - kg

Při objednávce nad 15 000 Kč budete mít DOPRAVU ZDARMA!

NEBO
Popis

Detaily

TopFix RAPID představuje doplňkový materiál systému, urychlí realizaci pokládky kamínkového koberce TopStone.
Unikátní materiál, aplikovatelný na betony, za použití speciálních betonů, na anhydrit a další vhodné podklady.

Funkce:

Penetrační, vazná vrstva pro ideální přilnutí TopStone systému k podkladu.

Možnosti použití:

- na všechny podklady vhodné pro pokládku TopStone systému,
- na zpevnění podkladu,
- jako podkladní a vazná vrstva pro hydroizolaci TopPur.

Výhody:

- brousitelnost již po 4 hodinách,
- možno pokládat povrch kamenného koberce po 2,5 hodinách při 20 °C,
- možno použít na staré betony, kámen, anhydrit, dřevo, kov, dlažbu, obklady a podobné neporézní materiály (s maximální vlhkostí v podkladu do 4%, u anhydridu do 2%).

Vlastnosti:

Dvousložkový, bezbarvý, bez rozpouštědel, epoxidový, šetrný k životnímu prostředí.

Upozornění:

Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka A:

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P270 Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P363 Kontaminovaný oděv svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Další informace

Další informace

Ean 8594173977648
Jednotka kg
Minimální balení 1.25
Spotřeba na metr 0.30 kg
Cena za kg 441,00 Kč
Cena za m² 133,00 Kč
Soubory ke stažení